Meer oor WOW

Die Woorde Open Wêrelde (WOW) jaarprojek van die US Woordfees is veral gerig op woordvaardighede, lees, geletterdheid en die kunste, met Afrikaans as fokustaal. Dit is ’n kardinale inisiatief, aangesien navorsing wys taalkennis bepaal prestasie in alle vakrigtings, ook wiskunde. Naas ’n groot aantal WOW-aktiwiteite wat aangebied word tydens die jaarlikse US Woordfees word talle projek-aksies deur die hele jaar aangebied, soos skrywersbesoeke (van die voorgeskrewe tekste) aan skole, leeskringe, leesfeeste, skoolkoerante, debatfeeste, kuns en- kultuurfeeste, werkswinkels, kompetisies (soos die verf- en verskompetisie vir jong leerders) en veral die snelgroeiende nasionale Sanlam WOW Spelfees. ’n Belangrike fokus van die WOW Projek is om belowende leerders te identifiseer en hulle aan te moedig tot tersiêre studie, veral binne die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe.

WOW Projekte:

Lees- en skryfprojekte

Die Woorde Open Wêrelde (WOW)-projek, verbonde aan die US Woordfees, wil graag meer WOW-leesprojekte by skole stig. Omdat lees soveel onbekende wêrelde vir leerders open en so baie leerders nie die belangrikheid van lees besef nie, het dit noodsaaklik geword dat lees vir leerders as iets aangenaams aangebied moet word. Boeke en die wêreld van media is vir baie leerders u0149 luukse en word baiekeer net in skole gebruik, daarom is dit noodsaaklik om alle leesstof, gedruk en digitaal, meer toeganklik vir leerders te maak. Baie belangriker is die moontlikheid dat lees en boeke nou vir soveel leerders wat nooit só u0149 geleentheid soos u0149 boek- of skrywerspraatjie sal kan meemaak nie, ook binne hul ervaringswêreld kan wees. Deelnemers sal ook deur kundiges tydens werkswinkels, slypskole, skrywersgesprekke en inligtingsessies bemagtig word om hul vaardighede te verskerp. Hierdie opvoedkundige projek is van onskatbare waarde vir leerders, opvoeders, skole, die breë gemeenskap en ook die onderwysdepartemente.

Dit moet vir leerders en skole lekker wees om hieraan deel te neem en gehoorontwikkeling moet spontaan plaasvind. Sodoende sal leerders hul taalvaardighede met groter entoesiasme verbeter, lees en die wêreld van boeke, skryf en media waardeer, en uiteindelik ook hul akademiese prestasie op skool verbeter.


Taalontwikkeling


Werwing

Die Woorde Open Wêrelde (WOW)-projek streef daarna om met projek-aksies soos werwingsuitreike en retensieprogramme, asook deur gestruktureerde vennootskappe met geskikte rolspelers, u0149 positiewe verskil in mense se lewens te maak. Verskeie projek-aksies binne die WOW projek word by verskillende teikengroepe uitgevoer, waarvan die werwing van studente uit minderbevoorregte gemeenskappe u0149 belangrike onderdeel is. Die WOW projek wil dus met kreatiewe projek-aksies agterstande uit die weg probeer ruim deur die perspektiewe van leerders te verruim op grond van blootstelling aan ’n verskeidenheid uitreike. Deel daarvan is om te verseker dat gepaste strategieë vir die werwing van en ondersteuning aan WOW studente geïmplementeer word. Hierdie fokus word ook ondersteun deur u0149 beursprojek wat studente vanaf WOW skole finansieel ondersteun tydens hul studiejare.


Kuns- en Kultuurprojekte en Gehoorontwikkeling

Die Woorde Open Wêrelde (WOW)-projek, verbonde aan die US Woordfees, wil graag WOW-kultuurfeeste by skole aanbied. Hierdie kultuurfeeste sal by skole in landelike sowel as stedelike gebiede plaasvind. Die teikengroep vir hierdie projek is leerders en onderwysers van deelnemende skole, sowel as gemeenskapslede wat deur hul ondersteuning die kunste verder kan uitbou by die betrokke skole. Deelnemers sal deur kundiges tydens werkswinkels en slypskole bemagtig word om hul vaardighede te verskerp om sodoende WOW kultuurfeeste by skole aan te bied. Hierdie projek word reeds by elf laerskole en 3 hoërskole aangebied. Tans vorm koorspraak, skoolkore, dramas en visuele kunste deel van hierdie kultuurfeeste. Drie lede van gemeenskapsteaters was betrek en bykans 2 000 leerders het hieraan deelgeneem.

Dit moet vir leerders en skole lekker wees om hieraan deel te neem en gehoorontwikkeling moet spontaan plaasvind. Sodoende sal leerders hul taalvaardighede met groter entoesiasme verbeter, die uitvoerende kunste waardeer en uiteindelik ook hul akademiese prestasie op skool verbeter.


Vir meer inligting oor projekte, kontak die wow kantoor by: wowkantoor@sun.ac.za of 021 8865036


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief